תקנון ומדיניות האתר

תקנון – תנאי שימוש ב- AUREN

גולש/ת יקר/ה, אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאחד מאתרי AUREN  ("או ליישום הקשור לאתרי AUREN לרבות כל השירותים המוצעים (להלן: השירותים) באתרים ויישומים אלה, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות הטלפון הסלולארי ובין באמצעות כל מדיה אחרת, קיימת ועתידית (כל אחד מאלה ייקרא להלן – "האתר ").

המשמעות של תקנון זה 

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך; וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך. גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מלאה מצדך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע באתר. גולש אשר אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

חזקה כי עם התחלת השימוש באתר, הגולש קרא והסכים לכל תנאי התקנון AUREN  שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק ו/או לשנות מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

היחס בין תקנון זה לבין מסמכים אחרים

בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולשים ביחסיה עם AUREN ו/או עם כל אחת מהחברות בקבוצה, אלא אם כן צוין באופן מפורש בתקנון ספציפי כלשהו או מסמך אחר, כי הוראותיו גוברות על הוראות תקנון זה .

למי מותר להשתמש באתר ?

כל גולש/ת מוזמנ/ת להשתמש באתר, הגולשים רשאים לעשות באתר כל שימוש העומד בהוראות תקנון זה ובהוראות הדין .

רכושה של AUREN

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של AUREN על כל החברות בה, ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו  AUREN הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר. מבלי לגרוע מן האמור, AUREN והחברות בקבוצה, היא הבעלים הבלעדי של מאגרי הנתונים של האתר וכל התוכן, כולל טקסטים, גרפיקה וצילומים, וכן קובצי וידאו וקול, שמות והסימנים המסחריים של האתר, המידע המקצועי, במאמרים, בסרטונים ובפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו, כל הזכויות שמורות. ומוגנות  על ידי זכויות יוצרים וחוקים אחרים להגנה על קניין רוחני. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של AUREN.

הגבלת אחריות AUREN ו/או מי מטעמה 

אתרי האינטרנט של AUREN הוקמו במקצועיות ובתשומת לב מרבית ונבדקו באופן שוטף.

אף על פי כן, הנתונים המסופקים אינם מחייבים ונועדו למטרות מידע כללי בלבד; הם לא נועדו להחליף ייעוץ מפורט ואינדיבידואלי של צוות רואי-חשבון, יועצי-מס, כלכלנים, עורכי -דין וכד'.  AUREN ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות על איכות החומרים ועדכניותם ולא תיקח על עצמה חבות על ליקויים, טעויות סופר, תיאור חלקי או לא מדויק, שינויי תקינה שלא התעדכנו ושאר נתונים שאינם מעודכנים. זכרו שהשימוש שאתם עושים באתר, על כל שירותיו, ניתן כמות שהוא (AS IS)והנו באחריותכם הבלעדית. היעדר אחריות AUREN ו/או מי מטעמה על מידע  של צד שלישי המתפרסם באתר אינו באחריותה של AUREN ו/או מי מטעמה והשימוש וההסתמכות עליו הם באחריותכם בלבד. AUREN ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנכונות המידע או לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לכם או לרכושכם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר או יישומם. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר של אתר אחר , או הימצאותו של אתר כלשהו המתארח בשם המתחם של האתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקשר ו/או האתר המקושר או המתארח עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני; AUREN לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. כל השימוש באתרי צד שלישי נעשה באחריותכם הבלעדית והנכם כפופים לתנאי השימוש של האתר שהגעתם אליו באמצעות פתיחת הקישור ו/או הגלישה בו. AUREN או מי מטעמה לא מקבלת על עצמה חבות על פגמים באיכות או בתיאור של מידע, הנוגעים לדפים וקישורים של גורמי צד ג' ומצהירה כי אתר האינטרנט שלה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי גורמים אחרים. AUREN והחברות בה אינן מקבלות על עצמן אחריות או חבות כלשהן לתפקוד או לתוכן של קישורים אלה.

הגנת הפרטיות והנתונים 

באתר קיימת אפשרות של רישום לצורך קבלת ניוזלטר או חומרים מהחברה. כל הנתונים והמידע שיתקבל באתר יטופלו בזהירות ובתשומת לב וישמשו אך ורק לצורך לשמו נלקחו. בשום מקרה לא יועברו נתונים לצד שלישי או יוצעו למכירה בדרך אחרת. מבלי לגרוע מן האמור, AUREN על כל החברות בה, רשאית להשתמש בכל מידע, לרבות מידע אישי, לגבי הגולשים, אשר נמסר בכל דרך, לרבות באמצעות רישום לשירותי האתר, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני שישלחו ישירות או דרך אפשרות "צור קשר" ובאמצעות מידע שנאסף בעבר ו/או ייאסף בזמן הגלישה. "מידע אישי" משמעותו כל מידע מזהה, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, וכל מידע אחר בעל אופי מזהה. מוסכם כי הנך מסכים/ה כי AUREN ו/או מי מטעמה תעשה שימוש במידע שסיפקתם לה, לרבות במידע האישי, בין היתר על מנת לספק לכם את המידע, השירותים והפרטים שביקשתם וכן תהיה רשאית לשלוח אליכם מדי פעם בדואר אלקטרוני (על פי הכתובת אותה מסרת), עדכונים, הזמנות ו/או עדכונים לעניין אירועים, קישורים, הודעות, פרסומות, חומר, מידע לרבות פרסומי או שיווקי, וכל מידע אחר שאנו מאמינים שתמצאו בו עניין מכוח השימוש באתר ו/או מי משירותיו. אם אין ברצונכם להמשיך ולקבל מידע מסוג זה באמצעות דואר אלקטרוני, תוכלו, לבטל את הסכמתם ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה ל-AUREN או לכל אחת מהחברות בה,  (באמצעות ה"צור קשר", אם אין ברצונכם שיוצג לכם מידע מסוג זה). AUREN והחברות בה, מקפידות לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיותכם ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך על פי דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שמכם ומענכם או כל מידע פרטי אחר בנוגע אליך, וכן כל מידע הנוגע לשימוש שאת עושה באתר.

יחד עם זאת, הנכם נותנים בזאת את הסכמתכם לחשוף ו/או להעביר את פרטיכם וכל מידע, לרבות המידע האישי לגביכם, בהתאם להוראות צו בית משפט או כל ערכאה מוסמכת אחרת, או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו ביניכם לבין  AUREN ו/או מי מטעמה,

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית שתחפצי להביא להכרעה, יובאו לערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ת"א-יפו בלבד.