IT ביקורת מערכות מידע

המידע של הארגון הוא אחד הנכסים המרכזיים המאפשרים הצלחה בעולם המהיר והדינמי של היום.

במידה ומערך המידע שלכם נפגע, אינו אמין או חלילה נפרץ ונגנב, אזי כל ההצלחה הארגונית שלכם נמצאת בסכנה ועלולה לרדת לטמיון.

מערכות המידע הן אחד המשאבים החיוניים ביותר בארגון שלכם.

האיומים על המידע ועל מערכות המידע רבים ומגוונים ולכן, הגנתן ואבטחתן היא הכרחית.

מנהלי מערכות המידע מתמודדים עם האתגר באופן יומיומי, ובמקביל נדרשים לעמוד בדרישות רגולטוריות רבות ומגוונות, המתעדכנות ומשתנות חדשות לבקרים.

צוות מומחי הבקרות והטכנולוגיה של אוריין בישראל ובעולם מחזיק בידע ובניסיון בתחומי הביקורת והייעוץ בשילוב מומחיות בתחום מערכות המידע.

תחכומן של מערכות המידע המשתנות באופן תדיר, מחייב עריכת ביקורת בשיטות מתקדמות, בהתאם לסטנדרטים המקובלים, הכוללות בין היתר כלים לניתוח נתונים, סימולציות, איתור חריגים ועוד.

הערך העיקרי של מומחי ביקרות מערכות המידע של אוריין יבוא לידי ביטוי בשני תחומים עיקריים:

אסטרטגי: סיוע בבניית ועדכון האסטרטגיה הארגונית לפעילות מערכות המידע, תוך שמירה על הנתונים ואבטחתם; החל ממערכות פיזיות ועד הגנות סייבר ואבטחה לכלל המערך. אפיון מערכות המידע והצרכים בזמן הקמה או שינוי של מערכת ועד לעדכון מתמיד בשוטף.

ביקורת שוטפת: מטרת הביקורת וניתוח מערכות המידע, לבדוק את תקינות הבקרות הפנימיות של מערכת הנהלת החשבונות, הכספים והמידע התפעולי של הארגון וכן לבחון תהליכים הקשורים לניהול ותפעול מערכות המידע.