Nieuws

Het UBO-register komt eraan!

06/10/2020

1. Wat is het UBO-register?

Het UBO-register is een nieuw register bij de Kamer van Koophandel met daarin een aantal gegevens opgenomen van de UBO van de betreffende organisatie. Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving. Het gaat bijdragen aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register maakt het transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen personen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter juridische entiteiten. Daarnaast kunnen personen en organisaties door de openbaarheid van het register beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken doen. Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. In Nederland is het beheer van het UBO-register belegd bij de Kamer van Koophandel. De nieuwe wet en het register is op 27 september in werking getreden waarbij bedrijven eerst een periode krijgen van 18 maanden (tot 27 maart 2022) om de gegevens aan te leveren.

2. Voor wie is het UBO-register van toepassing?

Het UBO-register is voor bijna alle ondernemingen van toepassing, met uitzondering van:

 • eenmanszaken
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • verenigingen van eigenaars
 • rechtspersonen in oprichting
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

3. Wie is een UBO?

Onder UBO wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of uiteindelijke zeggenschap heeft over een rechtspersoon. Maar ook de natuurlijke persoon voor wiens rekening een transactie of activiteit wordt verricht, is een UBO. Dit kan in sommige situaties nog wel een complex vraagstuk zijn waarbij u natuurlijk ook bij Auren terecht kunt.

4. Hoe ziet het register eruit en wie heeft er toegang toe?

Het register zal worden beheerd door de Kamer van Koophandel en is in principe voor iedereen toegankelijk. Echter, niet alle informatie zal voor iedereen op te vragen zijn. Bij de Kamer van Koophandel kan je bij de betreffende onderneming het volgende selecteren:

Wanneer een onderneming geen informatie heeft ingestuurd zal het volgende zichtbaar worden:

5. Welke gegevens komen in het register?

De volgende gegevens kunnen door iedereen (tegen betaling) worden opgevraagd:

 • naam
 • geboortemaand
 • geboortejaar
 • nationaliteit
 • woonstaat
 • aard en omvang van het door de uiteindelijk begunstigde gehouden economische belang. Het belang wordt uitgedrukt in bandbreedtes van bepaalde percentages, er zullen geen geldbedragen genoemd worden

Autoriteiten met geheimhoudingsverplichting, sommige meldingsplichtige instellingen voor de Wwft (waaronder Auren als accountant en belastingadviseur) en de FIU-NL kunnen naast de algemene gegevens ook de volgende gegevens aanvragen:

 • geboortedag, -plaats en -land
 • adres
 • indien van toepassing: Burgerservicenummer of een buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN) alsmede informatie waaruit duidelijk wordt vanuit welk land het nummer is verstrekt
 • afschrift van documentatie op grond waarvan de identiteit van de UBO is geverifieerd
 • afschrift van documentatie waarmee wordt onderbouwd waarom een persoon de status van UBO heeft en waarmee de aard en omvang van dat belang wordt aangetoond

6. Op welke termijn gaat dit gebeuren?

De wet en het register is op 27 september 2020 in werking getreden. Bestaande ondernemingen hebben 18 maanden (tot 27 maart 2022) de tijd om hun gegevens aan te leveren. De Kamer van Koophandel zal u daarover gaan berichten. Voor startende ondernemers is het vanaf 27 september 2020 verplicht om deze informatie direct bij inschrijving aan te leveren. Het niet, niet juist, niet volledig of niet tijdig registreren van informatie over een uiteindelijk begunstigde door vennootschappen en andere juridische entiteiten, is een economisch delict.

7. Wat is de rol van de accountant hierin?

Vanuit de Wwft zijn wij als Auren al verplicht om bij de cliëntacceptatie (en de dienstverlening daarna) de UBO zelfstandig vast te stellen, hier zal het UBO-register niks aan veranderen. Wij zullen dit thema in de komende tijd in onze besprekingen bij u aan de orde brengen.

Ook krijgen wij als organisatie een zogenaamde “terugmeldverplichting”. Dit betekent dat wij de plicht hebben om het UBO-register te raadplegen en verschillen met onze eigen analyse van de UBO door te geven aan de Kamer van Koophandel.