Algemene Voorwaarden

Algemene Dienstverleningsvoorwaarden Auren Nederland 2020


Inhoud
Hoofdstuk A: Algemeen deel betreffende alle soorten diensten
Hoofdstuk B: Aanvullende voorwaarden betreffende Audit & Assurance diensten
Hoofdstuk C: Aanvullende voorwaarden betreffende Accounting diensten
Hoofdstuk D: Aanvullende voorwaarden betreffende Overige dienstverlening


Hoofdstuk A: Algemeen.

Artikel 1. Algemene bepalingen.

1.1 Dit hoofdstuk A is van toepassing op alle Diensten. Indien de inhoud of uitleg van de Opdrachtbevestiging en de AV in strijd zijn met elkaar, heeft de inhoud van de Opdrachtbevestiging voorrang. Indien de inhoud of uitleg van de hoofdstukken in de AV onderling strijdig zijn, heeft het hoofdstuk dat het meest op de Opdracht van toepassing
is, voorrang. Daarnaast heeft een hoofdstuk over de aanvullende Diensten altijd voorrang op het Algemene deel
indien daartussen tegenstrijdigheid is. Dus hoofdstuk B heeft voorrang op hoofdstuk A als hoofdstuk B van
toepassing is.

Artikel 2. Definities.

2.1 De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben de volgende betekenis:
a) “Auren”: Auren, zijnde alle huidige en toekomstige groepsmaatschappijen in de zin van art. 2:24b BW
van Auren Nederland B.V. (KvK 66253608) die afzonderlijke Opdrachten aanvaarden en daarvoor
ook facturen sturen, thans zijnde Auren Audit en Assurance Amersfoort B.V. (KvK 62285505),
Auren Audit en Assurance Amsterdam B.V. (KvK 33269864), Auren Accounting Products B.V.
(KvK 32118965), Auren Accounting Products Amsterdam B.V. (KvK 60629487), alsmede wordt
tot deze definitie gerekend Auren Corporate Finance B.V. (KvK 63118971) hoewel dit geen
groepsmaatschappij ex. 2:24b BW betreft.
b) “de AV”: het bepaalde in dit document.
c) “AVG”: (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming;
d) “Diensten”: alle diensten welke Auren aanbiedt ter ondersteuning van ondernemingen en organisaties
op financieel, administratief, fiscaal en juridisch vlak waaronder thans Audit & Assurance diensten,
administratieve diensten zoals boekhouding, loonadministratie, samenstellen jaarrekening, aangifte
praktijk, consultancy diensten o.a. ter zake het belastingrecht, het civiele recht, HRM.
e) “Datalek”: inbreuk in verband met persoonsgegevens welke ingevolge de AVG meldingsplichtig is,
zoals een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging
persoonsgegevens, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking daarvan, of de
ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens;
f) “de Stukken”: alle door Cliënt aan Auren ter beschikking gestelde Informatie of gegevens; alle in het
kader van de uitvoering van de Opdracht door Auren vervaardigde of verzamelde gegevens; en alle overige
Informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht. Voornoemde Informatie
kan al dan niet zijn opgeslagen op (on)stoffelijke gegevensdragers en al dan niet zijn ondergebracht bij
derden.
g) “Cliënt”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Auren een Opdracht verstrekt en met wie Auren
een overeenkomst van opdracht aangaat.
h) “Informatie”: informatie, gegevens, de Stukken, materialen en instructies of Vertrouwelijke
Informatie ontvangen van Cliënt of van derden op verzoek van Cliënt.
i) “Opdracht”: de opdracht van de te leveren Werkzaamheden door Auren aan de Cliënt, waarbij Auren
zich op haar beurt heeft verbonden door middel van een Opdrachtbevestiging om bepaalde
Werkzaamheden te verrichten.
j) “Opdrachtbevestiging”: de schriftelijke door Partijen getekende of door Cliënt geaccordeerde
bevestiging van de Opdracht inclusief bijlagen en de AV.
k) Partijen: Aannemer en Opdrachtgever;
l) “Werkzaamheden”: alle door Auren ten behoeve van Cliënt uit te voeren werkzaamheden en
verrichtingen waartoe Opdracht is gegeven en zijn beschreven in de Opdrachtbevestiging.


Artikel 3. Toepasselijkheid.

3.1 Deze AV zijn van toepassing op alle Opdrachten en Opdrachtbevestigingen alsmede op alle andere
rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, waarbij Auren zich op een of andere wijze heeft verbonden om
Werkzaamheden te verrichten voor Cliënt.
3.2 De door Opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden, ongeacht het moment waarop hiernaar
wordt verwezen, zijn nimmer van toepassing tussen Partijen.
3.3 Deze AV gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolg Opdrachten.
3.4 De bedingen in deze AV zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Auren, maar ook ten behoeve van haar
werknemers en onderaannemers die voor de uitvoering van de Diensten worden ingeschakeld.
3.5 De bedingen in deze AV zijn tevens ten behoeve van de externe taakvervulling van de bestuurders van Auren
gemaakt.
3.6 Indien Auren in voorkomend geval uit coulance afwijkt van de strikte naleving van deze voorwaarden, brengt dit
niet mee dat Auren het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen wel de strikte
naleving van deze voorwaarden te verlangen.
3.7 Auren behoudt zich het recht voor deze AV te allen tijde eenzijdig aan te vullen en/of te wijzigen. Deze wijzigingen
en/of aanvullingen binden de Cliënt pas na de toezending van de gewijzigde AV. Afwijkingen van deze AV op
verzoek van de Cliënt gelden slechts indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3.8 Ingeval deze voorwaarden ook worden opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse
tekst bij verschillen steeds beslissend.

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen.

4.1 Offertes en aanbiedingen van Auren zijn vrijblijvend hetgeen betekent dat Auren de offerte zolang deze niet is
aanvaard, kan herroepen tenzij daarin een geldigheidsduur is overeengekomen.
4.2 Verstrekte indicaties met betrekking tot kosten en te spenderen tijd gelden als Informatief en hiervan kan door
Auren (in redelijkheid) worden afgeweken.
4.3 Kennelijke vergissingen of fouten in de aanbiedingen, offertes of Opdrachtbevestigingen binden Auren niet.


Artikel 5. Uitvoering en planning van de Opdracht.

5.1 Auren is vanwege de Opdracht door de Cliënt gemachtigd om alle Werkzaamheden te ondernemen die naar het
inzicht van Auren nuttig of noodzakelijk zijn voor een efficiënte uitvoering van de Opdracht. Alle Opdrachten worden
uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor van Auren, niet door of vanwege een individuele medewerker
van Auren, ook als Cliënt de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan
door een bepaalde medewerker(s). De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid
vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een Opdracht is gegeven worden uitdrukkelijk van
toepassing uitgesloten.
5.2 Auren zal bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van Opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen
en indien nodig overleggen met Cliënt. Auren is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden.
Auren is door Cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van ingeschakelde derden namens Cliënt
te aanvaarden.
5.3 Opdrachten worden door Auren uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van
de Werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die Werkzaamheden uitvoering wordt
gegeven, geen rechten ontlenen.
5.4 Auren zal zich in redelijkheid inspannen om de Werkzaamheden volgens de in de Opdrachtbevestiging, dan wel in
andere door Auren schriftelijk geaccordeerde Stukken vermelde planning te verrichten. Tenzij door beide Partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt echter dat alle door Auren en/of door Cliënt genoemde
data voor de uitvoering van de Werkzaamheden het karakter hebben van een inschatting, uitsluitend bedoeld zijn
ten behoeve van de planning en derhalve niet contractueel bindend zijn. Het zijn geen fatale termijnen.


Artikel 6. Duur van de Opdracht en opzegging.

6.1 Een Opdracht kan niet worden opgezegd voordat Auren een aanvang heeft gemaakt. Opzegging is pas mogelijk
tegen het einde van de overeengekomen bepaalde duur van de Opdracht en bij gebrek daarvan nadat Auren
tenminste 3 maanden haar Werkzaamheden heeft uitgevoerd. Indien voortijdige opzegging toch plaatsvindt is
Cliënt aan Auren het in de Opdracht volledig overeengekomen honorarium voor de resterende duur verschuldigd
althans de te verwachten declaratie voor de eerste 3 maanden indien geen duur is overeengekomen. Opzegging
dient schriftelijk aan Auren te worden medegedeeld onder opgave van redenen.
6.2 De bepalingen van afdeling 1, titel 7, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (‘BW’) zijn van toepassing, met
uitzondering van artikel 7:404 BW.
6.3 Cliënt en Auren kunnen na de eerste drie maanden te allen tijde (tussentijds) de Opdracht opzeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van 3 kalendermaanden, tenzij een andere opzegtermijn is overeengekomen,
door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Als de Opdracht eindigt voordat de Opdracht
is voltooid, is Cliënt het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Auren opgegeven uren voor
Werkzaamheden die ten behoeve van Cliënt zijn verricht.
6.4 Als Cliënt overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft Auren recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane
en aannemelijk te maken bezettingsverlies, op vergoeding van additionele kosten die Auren reeds heeft gemaakt,
en op vergoeding van kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder
meer – de eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).
6.5 Als Auren overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft Cliënt recht op medewerking van Auren bij de overdracht
van Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Cliënt
waardoor Auren zich genoodzaakt ziet om tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking
als in dit lid bepaald, is dat Cliënt alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft
voldaan.

Artikel 7. Beroepsregelgeving en vakkundigheid.

7.1 Auren garandeert dat de Opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van alle relevante wettelijke bepalingen, de
voor haar geldende gedrags- en beroepsregels. Hierbij verleent Cliënt volledige medewerking aan de verplichtingen
die voor Auren voorvloeien uit de toepasselijke (Beroeps)regelgeving.
7.2 Auren zal tevens de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Auren gebruikelijk werkt.
7.3 Als accountant kan Auren bij historische financiële informatie verschillende soorten Opdrachten uitvoeren,
afhankelijk van de vraagstelling en behoefte van Cliënt. Auren rapporteert over de Opdracht in een
accountantsverklaring. In de praktijk komt een verklaring bij de jaarrekening het meeste voor. Dit kan dan zijn:
• Een samenstellingsverklaring – Auren ondersteunt de organisatie bij het opstellen van de jaarrekening
• Een controleverklaring – Auren geeft een oordeel over de jaarrekening met een redelijke mate van
zekerheid
• Een beoordelingsverklaring – Auren geeft een conclusie met een beperkte mate van zekerheid
Wat de Opdracht ook is, Auren zal als accountant altijd professioneel, integer, objectief, vakbekwaam en
zorgvuldig zijn en informatie vertrouwelijk behandelen.
7.4 Auren treft passende maatregelen om de van Cliënt afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie
te beschermen. Auren zal medewerkers en in te schakelen derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de
informatie. Verwerking van persoonsgegevens door Auren vindt plaats conform de AVG en de UAVG en andere
eventuele toepasselijke (inter)nationale wet- en (Beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van
persoonsgegevens.
7.5 Cliënt is ermee bekend dat Auren in sommige gevallen op basis van (inter)nationale wet- of (Beroeps)regelgeving
verplicht wordt tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van Cliënt. In zulke gevallen zal Auren, voor zover
dat wettelijk noodzakelijk is, aan Cliënt de benodigde toestemming en medewerking vragen en voor zover die
toestemming niet noodzakelijk is, mededeling daarvan doen voor zover wettelijk toegestaan. De gevallen waarin
Auren de gegevens openbaar moet maken zijn de gevallen (maar niet uitsluitend) welke:
a. in wet- en (Beroeps)regelgeving zijn omschreven en tijdens de uitvoering van zijn
Werkzaamheden bekend geworden, en waarbij Auren verrichte of voorgenomen ongebruikelijke
transacties dient te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
b. in bepaalde situaties tot een verplichte fraudemelding leiden;
c. Auren verplichten om een onderzoek te doen naar de (identiteit van) Cliënt dan wel diens Cliënt.
7.6 Auren sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Cliënt ten gevolge van het voldoen door Auren
aan de voor haar geldende wet- en (Beroeps)regelgeving.
7.7 Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

Artikel 8. Honorarium en kosten

8.1 Auren heeft recht op honorarium op basis van de bestede tijd en de gemaakte kosten maal de toepasselijke
uurtarieven. De individuele uurtarieven zijn in overeenstemming met de mate van verantwoordelijkheid en de
vereiste ervaring en bekwaamheid van onze medewerkers. Deze vergoeding noch de betaling ervan is afhankelijk
van het resultaat van de Werkzaamheden of de uitkomst van een Opdracht.
8.2 De overheadkosten, reistijd, reis- en verblijfskosten en overige door Auren in verband met de Opdracht gemaakte
“out-of-pocket” kosten, alsmede de kosten van bij uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, worden
afzonderlijk aan Cliënt in rekening gebracht.
8.3 Indien lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan na de totstandkoming van de Opdracht, doch voordat de
Werkzaamheden geheel zijn afgerond, is Auren gerechtigd overeengekomen tarieven dienovereenkomstig aan te
passen.
8.4 Natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf mogen in voorkomende gevallen
de Opdracht – zonder terugwerkende kracht – ontbinden.
8.5 Iedere offerte voor Diensten is gebaseerd op een inschatting van Auren omtrent de omvang van de te verrichten
Werkzaamheden, waarbij rekening wordt gehouden met de uitgangspunten in de Opdrachtbevestiging.
8.6 Een begroting kan te allen tijde door Auren worden aangepast, bijvoorbeeld wanneer de Werkzaamheden complexer
blijken te zijn of meer tijd kosten dan verwacht.
8.7 Van het voorgaande kan alleen in de Opdrachtbevestiging dan wel later schriftelijk worden afgeweken.
8.8 Auren kan haar werkzaamheden tevens door middel van voorschot(ten) in rekening brengen en voorafgaand aan
de werkzaamheden betaling verlangen. De in rekening gebrachte voorschotten worden in mindering gebracht op
de volgende of op de einddeclaratie.
8.9 Auren kan, in afwijking van de overeenkomst, uit hoofde van haar (wettelijke) zorgplicht, wet-, of regelgeving,
gehouden zijn om meerwerk te verrichten. Indien dit geschiedt, is Auren gerechtigd dit meerwerk in rekening te
brengen, ook indien Auren vooraf niet expliciet heeft ingestemd met het verrichten van meerwerk.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden.

9.1 Auren hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Deze termijn is een fatale termijn. Indien
Cliënt in verzuim is, zijn eventuele volgende facturen of vorderingen zonder ingebrekestelling ineens en integraal
opeisbaar.
9.2 Bij gebreke van dan wel te late betaling is Cliënt naast de wettelijk verschuldigde rente eveneens incassokosten
(met een minimum van EUR 125,- dan wel 15 % van het verschuldigde indien dit hoger is) alsmede gerechtelijke
kosten verschuldigd, daaronder begrepen alle daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand en de
(geliquideerde) proceskosten. Tevens is Auren alsdan gerechtigd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te
schorten of te beëindigen. Auren is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die Cliënt als gevolg hiervan lijdt.
9.3 Cliënt zal alle over of in verband met de facturering van de Opdracht geheven belastingen betalen, zoals de BTW.
9.1 Indien Auren gerede twijfel heeft omtrent de betalingscapaciteit van Cliënt is zij gerechtigd een of meer
voorschotbetalingen te verlangen. Deze worden bij het einde van de Opdracht of tussentijds verrekend. Tevens is
zij gerechtigd te allen tijde aanvullende zekerheden te eisen. Indien Cliënt nalaat de verlangde zekerheid te stellen,
is Auren tevens gerechtigd, de uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Cliënt aan
Auren uit welken hoofde ook verschuldigd is, is direct opeisbaar.
9.2 Cliënt is niet gerechtigd de betaling op te schorten of de factuur te verrekenen met welke andere vordering van
Cliënt op Auren dan ook.
9.3 Auren is gerechtigd om een aan Cliënt verschuldigd bedrag overeenkomstig de wettelijke bepalingen te verrekenen
met een door haar opeisbare vordering op diezelfde Cliënt.
9.4 Alle vorderingen van Auren op Cliënt zijn onmiddellijk opeisbaar indien aan Cliënt – al dan niet voorlopig – surséance
van betaling wordt verleend, wanneer ten aanzien van Cliënt faillissement wordt aangevraagd, Cliënt onder curatele
wordt gesteld of wanneer Cliënt overlijdt, in liquidatie verkeert of wordt ontbonden of indien er sprake is van de
Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen of op welke andere wijze dan ook het vrije beheer over zijn vermogen
verliest.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid (geheimhouding) en Informatieuitwisseling.

10.1 De Cliënt en Auren zullen Informatie die zij over en weer uitwisselen, vertrouwelijk behandelen, voor zover Partijen
vanwege de aard van de Informatie het vertrouwelijke karakter kunnen vermoeden. Deze vertrouwelijke Informatie
zal derhalve niet kenbaar worden gemaakt aan derden tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijke plicht
of dienstig is voor aan de behoorlijke uitvoering van de Werkzaamheden waarbij de noodzaak van de
informatieverstrekking aan derden altijd zorgvuldig conform de geldende beroepsregels zullen worden afgewogen.
10.2 De Cliënt is gehouden Auren juist, zo volledig mogelijk, en tijdig te informeren over alle zaken die voor de vervulling
van de Opdracht van belang kunnen zijn dan wel krachtens de wet verplicht is te verstrekken. Auren mag daarbij
vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de door de Cliënt verstrekte Informatie, zonder dat zij gehouden is
de door Cliënt verstrekte Informatie te verifiëren. Cliënt staat ook in voor de juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van de aan Auren verstrekte Informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. De Informatie
dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Auren verzocht.
10.3 Indien de Informatie niet of niet tijdig worden verstrekt, is Auren bevoegd de (verdere) uitvoering van de Opdracht
onmiddellijk op te schorten. Indien de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd doordat Cliënt haar in dit artikel
genoemde verplichtingen niet nakomt, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Cliënt en is
Auren bevoegd (extra) honorarium voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) Werkzaamheden in rekening
te brengen.
10.4 Van Auren kan niet worden verwacht of verlangd dat zij kennis heeft van Informatie die bekend is bij andere
professionals van Auren, Groepsmaatschappijen van Auren of bij andere Auren Entiteiten die niet bij de uitvoering
van de Diensten ingevolge de betreffende Opdracht betrokken zijn.
10.5 Op eerste schriftelijk verzoek van Cliënt zal Auren de originele, door Cliënt verstrekte, Informatie retourneren tenzij
Auren zich kan beroepen op een opschortingsrecht bijv. vanwege onbetaalde facturen of vorderingen op Cliënt. Dit
opschortingsrecht is niet van toepassing op Informatie van Cliënt die (nog) geen bewerking door Auren hebben
ondergaan.

Artikel 11. Verwerking van persoonsgegevens.

11.1 In het kader van de Opdracht is het noodzakelijk dat Auren persoonsgegevens van Cliënt dan wel van haar
medewerkers, zoals bijvoorbeeld naam, e-mailadressen, telefoonnummers, verwerkt. Auren is niet gerechtigd om
de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van de Opdracht, voor het sturen
van uitnodigingen en nieuwsbrieven.
11.2 Zowel Auren als de Cliënt zijn in dit geval in principe altijd beiden verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de
AVG ten aanzien van de door of namens Cliënt aan Auren verstrekte persoonsgegevens. Tenzij Auren wordt
aangemerkt als verwerker in de zin van de AVG (bijv. salarisverwerking, applicatiebeheer van salarissoftware of
document management software)).
11.3 Op Cliënt rust te allen tijde een zelfstandige verplichting tot naleving van de AVG en andere toepasselijke wet- en
regelgeving alsmede eventueel toepasselijke contractuele of interne verplichtingen op het gebied van de
bescherming van persoonsgegevens, waaronder begrepen het nemen van passende beveiligingsmaatregelen bij
het verstrekken van de persoonsgegevens aan Auren.
11.4 Cliënt garandeert jegens Auren dat zij bevoegd is tot verstrekking van de in het eerste lid bedoelde
persoonsgegevens aan Auren en vrijwaart Auren van alle aanspraken van derden met betrekking tot die
persoonsgegevens, behoudens van datgeen waarvoor Auren zelf aansprakelijk is op grond van de wet.
11.5 In de gevallen waarin de uitwisselende Partijen verwerkingsverantwoordelijken zijn, bestaat er geen wettelijke
plicht in de zin van de AVG om nadere schriftelijke afspraken te maken over de privacy van de betrokkenen ten
aanzien waarvan de persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen Partijen. Ieder der Partijen draagt daarbij zijn
eigen wettelijke verantwoordelijkheden richting de betrokkenen. Wel is het belangrijk dat er zorgvuldig wordt
omgegaan met de persoonsgegevens.
11.6 Voor zover in het kader van de werkzaamheden door Auren Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze
Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Uitvoeringswet
Algemene Verordening Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Technische en
organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of
enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Daarbij wordt rekening houdend met de stand van de techniek
en de aard van de verwerking.
11.7 Auren verleent medewerking aan Cliënt voor zover mogelijk en relevant wanneer een Betrokkene een verzoek
indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering,
verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid
van de eigen Persoonsgegevens.
11.8 Auren informeert Cliënt zo spoedig mogelijk over het ontdekken van een Datalek waarbij persoonsgegevens van
Cliënt zijn betrokken. Auren zal Cliënt vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het
Datalek.
11.9 Auren zal de volgende informatie verstrekken aan Cliënt in geval van een Datalek:
a. een gedetailleerde omschrijving van het Datalek;
b. type/soort Persoonsgegevens betrokken bij het Datalek;
c. van hoeveel personen de Persoonsgegevens betrokken zijn bij het Datalek;
d. de identiteit van de personen betrokken bij het Datalek;
e. de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de Betrokkenen te beperken en het
Datalek te verhelpen;
f. de oorzaak van het Datalek;
g. de duur van het Datalek en het ontstaansmoment.
11.10 Communicatie aan betrokkenen over het Datalek zal geschieden in overleg.
11.11 Wanneer de Opdracht tussen Auren en Cliënt eindigt, zal Auren de persoonsgegevens die zij heeft verwerkt bij het
uitvoeren van de Opdracht teruggeven aan de Cliënt en/of vernietigen tenzij een wettelijke bewaarplicht zich
daartegen verzet.
11.12 In het geval Auren bij de uitvoering van de Werkzaamheden optreedt als verwerker in de zin van de AVG zal er
een separate verwerkersovereenkomst door Auren aan de Cliënt worden voorgelegd ter ondertekening welke
voldoet aan de wettelijke vereisten van de AVG.

Artikel 12. Elektronische communicatie

12.1 In het kader van de Opdracht wordt via de email gecommuniceerd en is Cliënt zich ervan bewust dat zij geheel
voor eigen rekening en risico’s vertrouwelijke bedrijfs- en persoonsgegevens uitwisselt met Auren. Hiermee
aanvaardt Cliënt ook de daarmee samenhangende risico`s met inbegrip van datalekken zoals het beveiligingsrisico
van onderschepping van of ongeoorloofde toegang tot de desbetreffende berichten, het risico van beschadiging
van die berichten en het risico van virussen etc.). Cliënt is dus daarom verantwoordelijk voor haar eigen e-mail
systemen, gebruik en gedrag en zal zelf de nodige security checks doen en beveiligingsmaatregelen nemen om
haar eigen gevoelige en vertrouwelijke (persoons)gegevens te beschermen conform de wettelijke maatstaven.
12.2 Auren zal op haar beurt alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen die mogelijk zijn om te
voorkomen dat derden onrechtmatig kennis kunnen nemen van de vertrouwelijke bedrijfs- en persoonsgegevens
die door middel van elektronische post aan haar zijn verzonden. Auren kan er echter niet 100% ervoor instaan dat
derden daarvan geen kennis kunnen nemen, zodat Auren geen aansprakelijkheid aanvaardt voor schade als gevolg
van kennisneming van de inhoud van die berichten en eventuele daarbij behorende bijlagen door derden.
12.3 Die elektronische communicatie geschiedt onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:
(a) het verzenden en ontvangen van berichten door middel van elektronische post is uitsluitend bedoeld voor
het uitwisselen van Informatie en niet voor het uitwisselen van tot de andere partij gerichte wilsverklaringen,
tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
(b) een door middel van elektronische post verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de
geadresseerde, indien de afzender (door middel van elektronische post) een bevestiging van ontvangst van het
bericht door de geadresseerde heeft ontvangen of hem anderszins van ontvangst van het bericht door de
geadresseerde blijkt;
(c) ingeval van twijfel omtrent de juistheid of volledigheid van een door middel van elektronische post
ontvangen bericht, is de inhoud van het door de afzender verzonden bericht bepalend.
12.4 Auren staat niet in voor de juiste, volledige en/of tijdige overbrenging van een door middel van elektronische post
verzonden bericht. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren evenwel dwingend bewijs op
van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is
geleverd door de ontvanger.
12.5 Auren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met het (tijdig) elektronisch
verzenden van (elektronische) jaarstukken en het digitaal deponeren daarvan bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

13.1 Het uitvoeren van de Opdracht door Auren houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten
die bij Cliënt rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van
de Opdracht behoren toe aan Auren.
13.2 Het is Cliënt uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Auren rusten,
dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Auren
gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld
(maar niet uitsluitend) om: adviezen, computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, (model)contracten,
rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten.
13.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 13.2 is Cliënt bevoegd de in artikel 13.2 bedoelde producten aan een derde
ter beschikking te stellen, voor zover zulks vereist is ter verkrijging van diens deskundig oordeel over de door
Auren verrichte werkzaamheden en/of de resultaten daarvan, dan wel een onderdeel daarvan, mits:
(a) de terbeschikkingstelling geschiedt in het kader van een tussen Cliënt en Auren bestaand geschil over de
uitvoering van bedoelde werkzaamheden dan wel over de resultaten daarvan, waaromtrent tussen Partijen
ondanks redelijk gevoerd overleg binnen redelijke tijd geen oplossing is bereikt;
(b) de derde lid is van een beroepsorganisatie die is ingesteld voor de discipline waartoe de betreffende
werkzaamheden behoren en die als zodanig door Auren voldoende representatief wordt geacht;
(c) Cliënt tevoren Auren informeert over de identiteit van de in te schakelen derde, de aard van de aan deze te
verstrekken opdracht en aangeeft welke producten hem ter beschikking zullen worden gesteld.


Artikel 14. Wervingsverbod personeel

14.1 Cliënt is niet bevoegd tijdens de uitvoering van de Opdracht of binnen een jaar na de voltooiing daarvan,
werknemers van Auren direct dan wel indirect in dienst te nemen dan wel voor een derde gelieerde partij werk te
laten verrichten of hen – op welke wijze dan ook – te benaderen met het doel hen te werven om direct dan wel
indirect in dienst van Cliënt dan wel voor een derde gelieerde partij werk te verrichten tenzij zulks geschiedt na
wederzijds overleg en met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
14.2 Bij overtreding van het vorige lid is Auren gerechtigd om Cliënt 30% van het jaarsalaris van de betreffende
medewerker in rekening te brengen.

Artikel 15. Klachtenregeling.

15.1 Onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden heeft Cliënt de mogelijkheid een klacht omtrent de
uitvoering van een Opdracht in te dienen bij het bestuur van Auren. De klacht dient gemotiveerd en in leesbare
vorm op schrift gesteld te zijn. De klacht dient te worden gericht aan onderstaand adres of via een webformulier
op de website van Auren worden ingediend via deze link: https://www.auren.com/nl-NL/contact/klachtenregeling
Auren Compliance Office
t.a.v. Compliance officer
Amsterdamseweg 2
3812 RN AMERSFOORT
15.2 Auren zal de klacht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk in behandeling doen nemen en zal Cliënt zo spoedig als
redelijkerwijs mogelijk van het resultaat van de behandeling van de klacht in kennis doen stellen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

16.1 Auren is niet aansprakelijk voor schade van Cliënt die ontstaat doordat Cliënt aan Auren geen, onjuiste of
onvolledige Informatie heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd. Hieronder wordt mede begrepen
de situatie dat de Auren niet in staat is de jaarstukken binnen de wettelijke termijn te deponeren bij de Kamer van
Koophandel als gevolg van een handelen of nalaten (aan de zijde) van de Cliënt.
16.2 Auren is niet aansprakelijk voor schade die Cliënt lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische middelen van
communicatie, waaronder -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de
aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door
derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische
communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of
andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van
opzet of grove schuld van Auren of wanneer Auren uit hoofde van de wet een risicoaansprakelijkheid draagt.
16.3 Auren is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen,
schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig
of niet deugdelijk presteren door Auren, uitgezonderd aansprakelijkheid veroorzaakt door opzet of bewuste
roekeloosheid van Auren.
16.4 De aansprakelijkheid van Auren is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is
van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze
aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van
Auren voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Auren uit hoofde van de
verzekering te dragen eigen risico. Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke
kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie
van Auren aan de Opdracht te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking
van de schade.
16.5 Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering – zoals bedoeld in lid 3 van dit
artikel – overgaat, is de aansprakelijkheid van Auren beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de
Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Als de Opdracht een duurovereenkomst betreft dan wordt het hiervoor
bedoelde bedrag gesteld op maximaal eenmaal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden
voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Cliënt. In geen geval zal de totale
vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan € 300.000 per toerekenbare tekortkoming,
tenzij Partijen – gezien de omvang van de Opdracht of de risico’s die met de Opdracht gepaard gaan – reden zien
om bij het aangaan van de Opdracht af te wijken van dit maximum.
16.6 Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.
16.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet
of bewuste roekeloosheid van Auren of haar leidinggevend management.
16.8 Cliënt is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Auren heeft het recht om de schade ongedaan
te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.
16.9 Cliënt is gehouden Auren te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met
de Opdracht, waaronder begrepen de vergoeding van de daadwerkelijke juridische kosten van verweer tegen
dergelijke aanspraken.
16.10 Het bepaalde in de voorgaande leden heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele
aansprakelijkheid van Auren jegens Cliënt.
16.11 Voor zover in deze AV niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Cliënt uit
welke hoofde ook jegens Auren in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Auren, in ieder geval na
één jaar na het moment waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze
rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe
aangewezen beroepsinstantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.


Artikel 17. Overmacht

17.1 Het tekortschieten door Auren in de nakoming van de Opdracht is niet toerekenbaar indien dit het gevolg is van
een al dan niet voorzienbare buiten de macht van Auren gelegen omstandigheid, waaronder in ieder geval valt het
niet deugdelijk functioneren door Auren bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, software,
gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, alsmede voor schade veroorzaakt door
computervirussen en door het onderscheppen van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax of e-mail, oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, sabotage, werkstaking, blikseminslag, extreme weersomstandigheden,
brand, maatregelen van binnenlandse en buitenlandse overheden, en andere ernstige (energie)storingen in het
bedrijf van Auren.
17.2 De termijn voor nakoming wordt verlengd met de periode, gedurende welke Auren door overmacht verhinderd is
aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat Auren gehouden is schadevergoeding te voldoen aan de Cliënt.
Indien de verlenging meer dan 2 maanden bedraagt zijn Partijen gerechtigd de Opdracht door een schriftelijke
verklaring te ontbinden. Indien de tekortkoming door de overmacht als hiervoor bedoeld echter blijvend onmogelijk
is, dan kan de Opdracht met onmiddellijke ingang worden ontbonden door ieder der partijen.
17.3 Indien de overmacht intreedt, terwijl de Opdracht reeds ten dele is uitgevoerd, heeft Cliënt, indien door overmacht
de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om de Opdracht voor het nog
niet uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was te
betalen.
17.4 Indien Auren bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen
heeft voldaan, is Auren gerechtigd de verrichte Werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te facturen en dient
Cliënt deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 18. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme

18.1 De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme geldt voor Auren zodat zij ten aanzien daarvan
alle wettelijke plichten dient uit te voeren en Cliënt daar alle mogelijke medewerking aan dient te verlenen. In dit
kader kan Auren Cliënt verzoeken om zijn medewerking te verlenen aan een adequate legitimatie/identificatie,
onder opschorting van het uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening. Bovendien kan Auren verplicht zijn
om ondanks haar geheimhoudingsverplichting bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege
ingestelde autoriteiten.
18.2 Cliënt is er daarom mee bekend dat Auren op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme (Wwft):
a. Verplicht kan zijn om onderzoek naar de identiteit van Cliënt te doen;
b. Verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde
autoriteiten.

Artikel 19. Toepasselijk recht en forumkeuze

19.1 Op de Opdracht, met inbegrip van alle aangelegenheden die daarmee verband houden, en op de uitleg daarvan is
Nederlands recht van toepassing.
19.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Auren gevestigd is.
19.3 Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Cliënt om een geschil voor te leggen bij
de Raad voor Geschillen en/of een klacht in te dienen bij de Auren zelf, de Accountantskamer (tuchtrecht) of de
Klachtencommissie (klachtrecht).

Artikel 20. Reparatieclausule nietigheden

20.1 Als enige bepaling uit deze AV of uit de onderliggende Opdracht geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of
niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel
anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze AV of de
onderliggende Opdracht.
20.2 Als op enige bepaling in de Opdracht of op een gedeelte van de Opdracht rechtens geen beroep kan worden gedaan,
blijft het overige gedeelte van de Opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het
gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep
daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van Partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het
oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.


Hoofdstuk B: Aanvullende voorwaarden
Audit & Assurance Diensten

Artikel 1. Definities.

1.1 De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben de volgende betekenis:
WTA: Wet toezicht accountantsorganisaties.

Artikel 2. Audit & Assurance diensten

2.1 Dit hoofdstuk B van de AV is van toepassing op alle door Auren geoffreerde of verrichte Opdrachten met betrekking
tot Audit & Assurance Services. Voor het overige is Hoofdstuk A van toepassing. Onder deze Werkzaamheden vallen
o.a.:
• Opdrachten tot controle van historische financiële informatie
• Opdrachten tot beoordeling van historische financiële informatie
• Assurance opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële
informatie
• Aan assurance verwante opdrachten
• Overige opdrachten aangegaan namens Auren Audit & Assurance
2.2 De Opdracht zal door Auren worden uitgevoerd met inachtneming van de voor Auren als accountantsorganisatie
als bedoeld in de WTA geldende wet- en regelgeving.


Artikel 3. Algemene Verordening Gegevensbescherming en rolverdeling.

3.1 Auren is als accountant bij een Controle Opdracht waarop de Standaarden 100-3850 van toepassing zijn, een
verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die zij daarbij verwerkt. Cliënt is bij een
Controle Opdracht ook een verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die zij daarbij
verstrekt aan of verwerft van Auren. Dit betekent dat er geen verwerkersafspraken gemaakt worden met Auren in
het kader van de Opdracht.
3.2 Auren zal alle verwerkingen van de persoonsgegevens verrichten in overeenstemming met de AVG en alle passende
(organisatorische, juridische en technische) maatregelen nemen om aan de AVG te voldoen. Cliënt zal datzelfde
dienen te doen als gevolg waarvan Cliënt Auren vrijwaart voor alle schade en kosten welke Auren mocht lijden door
data incidenten en datalekken die opkomen aan de zijde van Cliënt.
3.3 De in het kader van de Audit & Assurance Opdracht aan Auren door Cliënt verstrekte Informatie wordt door Auren
bewaard gedurende de bij of krachtens de WTA voorgeschreven termijn (zeven jaar na vastlegging van bedoelde
Informatie).


Artikel 4. Uitvoering controle opdrachten.

4.1 De door Auren te verrichten Werkzaamheden zullen niet specifiek gericht zijn op het ontdekken van fraude, tenzij
Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de Werkzaamheden naar het oordeel van Auren
aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Auren zulks onverwijld aan Cliënt melden, waarbij Auren gehouden is tot
naleving van de voorschriften inzake fraudemelding die voortvloeien uit de voor de bij de uitvoering van de
Opdracht betrokken beroepsbeoefenaren geldende gedrags- en beroepsregels. Het is Cliënt bekend dat Auren,
indien de Opdracht strekt tot het verrichten van een wettelijke controle als bedoeld in de Wta en Auren tijdens het
verrichten van die wettelijke controle de beschikking krijgt over gegevens of Informatie die het redelijk vermoeden
rechtvaardigen dat sprake is van fraude van materieel belang als bedoeld in de Wta, krachtens de wet gehouden
is dit te melden aan een opsporingsambtenaar, tenzij Cliënt tijdig maatregelen tot ongedaanmaking van de
gevolgen van die fraude of ter voorkoming van herhaling van zodanige fraude neemt, en die maatregelen naar het
oordeel van Auren toereikend zijn.
4.2 Auren is slechts bevoegd derden bij de uitvoering van de Opdracht in te schakelen, indien daaromtrent tussen
Partijen overeenstemming bestaat, tenzij uit aard, inhoud of strekking van de Opdracht voortvloeit dat Auren
daartoe ook zonder bedoelde overeenstemming bevoegd is dan wel naar het oordeel van Auren de inschakeling
van derden noodzakelijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de Opdracht.
4.3 De door Auren voor de uitvoering van de Opdracht genoemde planning betreft steeds een richtplanning, tenzij
Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit aard, inhoud of strekking van de Opdracht voortvloeit
dat die planning een uiterste termijn karakter heeft.
4.4 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht ten behoeve van Cliënt meer of andere Werkzaamheden zijn verricht
dan waartoe Opdracht is verstrekt, wordt aan de op die Werkzaamheden betrekking hebbende aantekeningen in
de administratie van Auren het vermoeden ontleend dat die Werkzaamheden krachtens incidentele Opdracht zijn
verricht, mits die aantekeningen (onder meer) betrekking hebben op tussen Auren en Cliënt (mede) in verband
met bedoelde Werkzaamheden gevoerd overleg. Indien de hiervoor bedoelde Werkzaamheden zijn verricht ter
voldoening aan de voor Auren uit artikel 5.1 voortvloeiende verplichtingen, is Auren bevoegd die Werkzaamheden
aan Cliënt in rekening te brengen, ook al ontbreken de hiervoor bedoelde aantekeningen.
4.5 De in verband met de uitvoering van de Opdracht door Auren verkregen gegevens en bescheiden worden door
Auren bewaard gedurende de bij of krachtens de Wta voorgeschreven termijn (zeven jaar na afsluiting van het op
de desbetreffende Werkzaamheden betrekking hebbende dossier).

Artikel 5. Accountants Verklaringen.

5.1 Auren kan in haar hoedanigheid als accountant binnen de kaders van de Opdracht verschillende soorten
verklaringen afgeven. Zo kan Auren ook een controleverklaring of een beoordelingsverklaring afgeven. Binnen deze
twee typen verklaringen kan zij verschillende soorten verklaringen afleggen zoals bijv. een goedkeurende
verklaring, verklaring met beperking, verklaring van oordeelonthouding en afkeurende verklaring afgeven al naar
gelang de Opdracht en haar bevindingen tijdens de controle c.q. beoordeling.
De Controleverklaring.
5.2 Bij een controle Opdracht controleert Auren of de jaarrekening die het bestuur heeft opgesteld, een goede weergave
is van de financiële situatie van de onderneming. In de controleverklaring geeft Auren zijn onafhankelijke mening
hierover in de vorm van een oordeel. Dit doet zij voor gebruikers van de jaarrekening zoals aandeelhouders,
leveranciers en banken, die op basis hiervan beslissingen nemen.
5.3 Een jaarrekening moet een getrouw beeld geven van het vermogen en het resultaat van de organisatie. Maar dit
betekent niet dat de jaarrekening tot op de laatste euro nauwkeurig hoeft te zijn. De jaarrekening moet wel zo
nauwkeurig zijn dat de gemiddelde gebruiker zijn beslissingen hierop kan nemen. In andere woorden er mogen
geen materiële afwijkingen in de jaarrekening zitten.
5.4 Het doel van de controle Opdracht is dat Auren met een hoge mate van zekerheid zegt dat de jaarrekening geen
materiële afwijkingen bevat. Auren geeft geen absolute zekerheid dat de jaarrekening goed is omdat zij bewust
misleid kan worden door een organisatie, de gemaakte schattingen in de jaarrekening vaak subjectief zijn en omdat
het economisch niet verantwoord is om alle individuele transacties te onderzoeken. Vandaar dat Auren spreekt
over een redelijke mate van zekerheid.
5.5 Auren voert uitgebreide werkzaamheden uit om haar oordeel te onderbouwen.
5.6 Indien er materiële afwijkingen in de jaarrekening zitten kan Auren, bij een controleverklaring afhankelijk van de
ernst van de afwijkingen een afkeurende verklaring of een verklaring met beperking afgeven. Soms heeft Auren
onvoldoende informatie om haar oordeel over de jaarrekening te onderbouwen. Afhankelijk van de ernst daarvan
geeft zij alsdan een oordeelonthouding of een verklaring met beperking.
De Beoordelingsverklaring
5.7 Bij een beoordeling Opdracht gaat Auren als onafhankelijke accountant na of de jaarrekening een goede weergave
is van de financiële situatie van de organisatie. Auren voert alleen in principe minder werkzaamheden uit. Deze
zullen vooral bestaan uit:
• Nadenken over wat fout kan gaan en op basis hiervan zijn beoordeling inrichten
• Inlichtingen vragen aan mensen in de organisatie en
Cijferanalyses maken
Aangezien minder werkzaamheden worden uitgevoerd door Auren bij een beoordelingsverklaring, zal zij ook minder
zekerheid kunnen geven over de jaarrekening. Haar conclusie geeft een beperkte mate van zekerheid. De keuze
hiervoor is afhankelijk van de behoefte aan zekerheid bij de gebruikers in verhouding tot de kosten.
5.8 Als Auren van mening is dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat, dan doet zij nader
onderzoek.
5.9 In de beoordelingsverklaring kan Auren enkel stellen dat ‘niet is gebleken dat de jaarrekening geen getrouw beeld
geeft van het vermogen en het resultaat van de onderneming’. Net als bij de controleverklaring kan het ook hier
voorkomen dat Auren van mening is dat de jaarrekening fout is of dat zij onvoldoende zekerheid kan verkrijgen
over de jaarrekening. Zij brengt dit dan tot uitdrukking in haar conclusie.
5.10 Omdat Auren een mening geeft in haar verklaringen en gebruikers hierop af moeten kunnen gaan is het belangrijk
dat zij onafhankelijk is en blijft. Zij moet zich daarom te allen tijden houden aan de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten.

Hoofdstuk C: Aanvullende voorwaarden
Accounting Diensten (Samenstelpraktijk en salarisadministratie)

Artikel 1. Accounting diensten

1.1 Dit hoofdstuk C van de AV is specifiek van toepassing op alle door Auren geoffreerde of verrichte Opdrachten met
betrekking tot de volgende samenstel- en salarisadministratiewerkzaamheden:
• Administratie
• Jaarrekening samenstellen
• Aangiften belastingen
• En alle overige administratieve activiteiten niet zijnde controleplichtige activiteiten
• Salarisadministratie.
1.2 Het gebruik van titels door medewerkers van Auren die met de uitvoering van de Opdracht zijn belast of daarbij
zijn ingeschakeld, dient slechts ter aanduiding van de deskundigheid van de betreffende medewerkers.
Medewerkers die de titel Registeraccountant (RA) of Accountant- administratieconsulent (AA) voeren, treden niet
op als (controlerend) accountant. Op het door hen verstrekte cijfermateriaal is geen accountantscontrole toegepast,
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk tot uitdrukking wordt gebracht dat een onderzoek naar getrouwheid van de
desbetreffende verantwoording is uitgevoerd.

Artikel 2. De inhoud van een samenstelopdracht.

2.1 De samenstel Opdracht is niet gericht op het ontdekken van fraude of onjuistheden of onwettig handelen. Niettemin
zal Auren de Cliënt informeren indien zij dergelijke zaken constateert. De primaire verantwoordelijkheid voor het
voorkomen en ontdekken van fraude en onjuistheden berust evenwel bij zowel de toezichthoudende organen als
het bestuur van Cliënt. Als samenstel accountant is Auren niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de preventie
van fraude en onjuistheden.
2.2 Auren voert samenstel Opdrachten uit in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 4410 ‘Samenstellingsopdrachten’. Dit vereist dat Auren voldoet aan de voor haar geldende ethische
voorschriften. Dit houdt in dat Auren de Opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief
uitvoeren en dat zij vertrouwelijk omgaat met de door Cliënt verstrekte gegevens.
2.3 Bij een samenstelling Opdracht ondersteunt Auren Cliënt bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor financiële verslaggeving. Auren past daarbij haar
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toe. Als slotstuk van de
samenstel werkzaamheden gaat Auren door het lezen van de jaarrekening globaal na of het beeld van de
jaarrekening overeenkomt met haar kennis van Cliënt.
2.4 Door Auren een samenstel Opdracht te geven erkent en begrijpt Cliënt dat zij verantwoordelijk is voor:
• De jaarrekening, inclusief het opstellen en presenteren daarvan;
• De nauwkeurigheid en de volledigheid van de aan Auren ter beschikking gestelde informatie;
• De oordeelsvormingen die nodig zijn bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening, inclusief
oordeelsvormingen waarvoor Auren Cliënt in de loop van de samenstelling Opdracht ondersteuning kan
bieden.
• De inrichting van een toereikende administratie, maatregelen van interne beheersing en de keuze en
het toepassen van grondslagen voor financiële verslaggeving die in overeenstemming zijn met het
beoogde gebruik van de jaarrekening;

Artikel 3. Samenstellingsverklaring

3.1 Auren zal over de uitkomsten van haar samenstelwerkzaamheden aan Cliënt rapporteren in de vorm van een
samenstellingsverklaring bij de jaarrekening. Hierin staat de volgende informatie:
• de inhoud van de Opdracht
• de verantwoordelijkheden van het bestuur
• de verantwoordelijkheden van Auren als accountant.
3.2 Aangezien Auren het bestuur helpt met het maken van de jaarrekening, gaat zij uit van de juistheid van de
informatie die zij ontvangt van het bestuur. Auren onderzoekt in principe niet of deze informatie correct is.
3.3 Soms helpt zij het bestuur bij het maken van schattingen of bij de keuze van passende grondslagen voor financiële
verslaggeving. Zij zal hierover altijd overleggen met het bestuur en ervoor zorgen dat het bestuur de gemaakte
keuzes begrijpt. Dit om ervoor te zorgen dat het bestuur zijn verantwoordelijkheid voor de jaarrekening kan nemen.
3.4 Wanneer de jaarrekening is opgesteld zal Auren globaal nagaan of het beeld van de jaarrekening aansluit met haar
kennis van de organisatie. Als Auren denkt dat de informatie van het bestuur niet compleet of onnauwkeurig is,
dan zal zij het bestuur om aanvullende informatie vragen. Zo nodig zal zij zelf aanpassingen voorstellen.
3.5 Als Auren de Opdracht niet kan afmaken omdat het bestuur geen informatie geeft of weigert om bepaalde
aanpassingen te laten maken in de jaarrekening, dan geeft zij de Opdracht terug. In dat geval informeert zij ook
eventuele toezichthouders, zoals een raad van commissarissen.
3.6 Aangezien Auren het bestuur helpt bij het maken van de jaarrekening geeft zij geen oordeel of conclusie over de
jaarrekening. Als de gebruikers van de jaarrekening een oordeel of conclusie willen, moet Auren een controle- of
beoordeling Opdracht uitvoeren.

Artikel 4. Algemene Verordening Gegevensbescherming en
rolverdeling.

4.1 Auren is bij een samenstel Opdracht waarop de Standaard 4410 van toepassing is, een
verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die zij daarbij verwerkt. Cliënt is bij een
samenstel Opdracht ook een verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die zij daarbij
verstrekt aan of verwerft van Auren. Dit betekent dat er geen verwerkersafspraken gemaakt worden met Auren in
het kader van de Opdracht. Auren zal uiteraard alle verwerkingen van de persoonsgegevens verrichten in
overeenstemming met de AVG en alle passende (organisatorische, juridische en technische) maatregelen nemen
om aan de AVG te voldoen. Cliënt zal datzelfde doen als gevolg waarvan Cliënt Auren vrijwaart voor alle schade en
kosten welke Auren mocht lijden door data incidenten en datalekken die opkomen aan de zijde van Cliënt.
4.2 Enkel indien Auren geen enkele beslissingen neemt over het gebruik van de gegevens, de doeleinden en de
verwerkingsmiddelen niet meer bepaalt, de verstrekking daarvan aan derden, de duur van de opslag etc. én de
gedrags- en beroepsregels dit ook niet van haar vragen, dan is zij slechts een verwerker. Dat is o.a. het geval bij
salarisverwerking, zie artikel 6 e.v.


SPECIFIEKE VOORWAARDEN M.B.T. AANGIFTEN:

Artikel 5. Aangiften belastingen

5.1 Cliënt zal de volledige medewerking geven en alle vastleggingen, documentatie en andere informatie in het kader
van het verzorgen van de aangiften benodigd zijn, tijdig beschikbaar stellen aan Auren.
5.2 Cliënt draagt de verantwoordelijkheid voor zowel de juistheid als de volledigheid van de aan Auren ter beschikking
gestelde informatie en draagt de verantwoordelijkheid ten opzichte van de Belastingdienst voor de informatie die
Auren in de aangifte heeft verwerkt.
5.3 Van de Belastingdienst ontvangt Cliënt rechtstreeks aanslagen (bijv. inkomstenbelasting of
vennootschapsbelasting). Teneinde te voorkomen dat Cliënt deze aanslagen steeds ter beoordeling aan Auren moet
sturen, kan Cliënt gebruik maken van de mogelijkheid om de Belastingdienst een elektronische kopie van zijn
aanslagen naar Auren te laten sturen. Hiervoor heeft Auren de toestemming nodig. Door toestemming en
ondertekening van de Opdrachtbevestiging, wordt Cliënt geacht akkoord te gaan met het feit dat Auren
elektronische aanslagen (‘Service Bericht Aanslagen’) ontvangt van de Belastingdienst, dan wel de Belastingdienst
mogen verzoeken om deze aanslagen aan ons te versturen.
5.4 Auren gaat ervan uit dat het verwachte gebruik en de verspreiding van de door haar opgestelde informatie m.b.t.
de aangiften enkel bedoeld is voor Cliënt en de belastingdienst en niet voor derden.

IB aangiften
5.5 Een belastingaangifte c.q. de bijlagen worden in het kader van de Nederlandse Standaard 4410 (“Opdrachten tot
het samenstellen van financiële overzichten”) niet aangemerkt als een financieel overzicht. De in deze standaard
opgenomen bepalingen worden voor deze aangifte niet toegepast.
5.6 Indien op enig moment blijkt dat de structuur of de bedrijfsactiviteiten zodanig wijzigen dat naar ons inzicht de
Nederlandse Standaard 4410 of een van de overige standaarden van toepassing wordt, dan zal een nieuwe
opdrachtbevestiging worden opgesteld.
5.7 De jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting zal via de cliëntportal, of andere correspondentie mogelijkheden ter
beschikking worden gesteld. De aangifte inkomstenbelasting zal Cliënt daar terugvinden, waarna Cliënt deze
rechtstreeks elektronisch kan indienen bij de Belastingdienst.
5.8 Cliënt dient de aangifte inkomstenbelasting in principe in te dienen voor de wettelijk opgelegde termijn. Om deze
termijn te verlengen, zal Auren de aangifte opnemen in de uitstelregeling. Het verkrijgen van uitstel betekent
echter ook dat de navorderingstermijn, die de Belastingdienst heeft, wordt verlengd. Door ondertekening van de
Opdrachtbevestiging gaat Cliënt akkoord met het opnemen van de aangiften inkomstenbelasting in onze
uitstelregeling.

Artikel 6. Gedragscode

6.1 De aangiftenpraktijk zal Auren uitvoeren in overeenstemming met de van toepassing zijnde beroepsregelgeving.
Auren zal bij de uitoefening van haar functie als belastingadviseur in ieder geval gebonden zijn aan het Reglement
Beroepsuitoefening van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Het Reglement stelt onder meer regels
voor de vakbekwaamheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit van belastingadviseurs. Het reglement kan
desgewenst worden inzien op de website van de NOB (www.nob.net).


SPECIFIEKE VOORWAARDEN M.B.T. SALARISVERWERKING:


Artikel 7. De salarisverwerking en facturering.

7.1 Indien de Werkzaamheden bestaan uit de salarisverwerking dan bestaan die uit basis-activiteiten en de aanvullende
dienstverlening zoals nader gespecificeerd in de Opdrachtbevestiging.
7.2 Voor de basisactiviteiten hanteert Auren een tarief per loonstrook en voor de aanvullende dienstverlening een tarief
per uur. Cliënt ontvang voor de basisactiviteiten periodiek een termijnfactuur op basis van het aantal medewerkers
per 1 januari van ieder jaar. Na afloop van ieder jaar vindt een afrekening plaatst op basis van het werkelijke aantal
verstrekte loonstroken. Voor de invoer van een (nieuwe) medewerker en de aanvullende dienstverlening ontvangt
Cliënt separaat een factuur op het moment dat dit zich voordoet.

Artikel 8. Beroepsvoorschriften Salarisverwerking.

8.1 Auren verzorgt de salarisadministratie voor Cliënten. De aard van deze Opdracht houdt in dat door Auren geen
accountantscontrole toepast.
8.2 Auren is bij haar dienstverlening gehouden aan de naleving van onafhankelijkheidsvoorschriften. Als gevolg hiervan
kunnen bepaalde soorten van diensten mogelijk niet worden verleend of kunnen restricties gesteld worden aan de
uitvoering daarvan.

Artikel 9. Oplevering salarisgegevens.

9.1 Auren zal naar beste kunnen zorgen voor een correcte en tijdige verwerking van de maandelijkse
salarisberekeningen. Cliënt is verantwoordelijk voor een juiste en tijdige aanlevering van de mutaties via email.
9.2 Deze gegevens dienen te worden aangeleverd uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de datum waarop Cliënt de
salarisberekeningen in zijn bezit wenst te hebben. Auren zal er voor zorg dragen dat de mutaties tijdig worden
beoordeeld, de noodzakelijke controles worden uitgevoerd en de salarissen worden verwerkt voor de
desbetreffende periode.

Artikel 10. Digitale loonaangifte(n)

10.1 Het indienen van loonaangiften vindt op digitale wijze plaats, waarbij gewerkt wordt volgens een protocol dat
voldoet aan hoge zorgvuldigheidseisen. Auren maakt daarbij gebruik van de meest veilige manier van digitaal
berichtenverkeer, dat door de Belastingdienst beschikbaar is gesteld.
10.2 Het digitaal indienen van de loonaangifte door Auren vindt uitsluitend plaats nadat Cliënt voor het indienen van die
aangifte een volmacht heeft afgegeven. Daarmee blijft Cliënt te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk
voor (de inhoud van) de ingediende aangifte. Dit geldt mede voor de tijdigheid, volledigheid en juistheid. De in te
vullen volmacht aan Auren om de aangifte te doen, is bij de Opdrachtbevestiging bijgevoegd.
10.3 Auren is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit of verband houdt met het doen van digitale aangifte,
waaronder begrepen en niet beperkt tot het niet of niet deugdelijke functioneren van middelen, waarmee de
aangifte tot stand komt en ingediend wordt, onjuiste transmissie van gegevens, enz.

Artikel 11. Auren is verwerker bij salarisadministratie Opdrachten.

11.1 Auren is verwerker ten aanzien van de persoonsgegevens van het personeel van de Cliënt in het kader van de
salarisadministratie. Auren heeft geen andere doeleinden dan die van de Cliënt bij het verwerken van de
persoonsgegevens en er ook geen belang bij om doel en middelen te bepalen van de gegevensverwerking, noch
vragen de gedrags- en beroepsregels dat van Auren.
11.2 Bij iedere Opdracht tot salarisadministratie zal Auren per Cliënt een verwerkersovereenkomst sluiten welke voldoet
aan de wettelijke vereisten van de AVG.
11.3 Cliënt is te allen tijde verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van haar personeel en de gegevens die zij aan
Auren ter beschikking stelt.

Artikel 12. Toegang en gebruik portaal t.b.v. salarisverwerking.

12.1 In de Opdracht bevestiging kan Auren aan Cliënt voor de duur van de Opdracht een zelfstandig gebruiksrecht op
een salarisverwerkingsportaal verstrekken onder de toepasselijkheid van nadere gebruiksvoorwaarden. Dat
gebruiksrecht betekent onder meer dat Cliënt direct toegang krijgt tot een afgeschermd bedrijfseigen dashboard
en daar zelf alle personeelsgegevens in opgeeft welke nodig zijn om de salarisverwerking te doen. Auren controleert
die gegevens en verwerkt deze tot loonstroken welke Cliënt vervolgens weer kan verspreiden onder haar personeel
dan wel beschikbaar stelt in het portaal aan de medewerkers indien deze rechtstreeks toegang hebben vanwege
een medewerkerslicentie van Cliënt.
12.2 De salarisadministratie portalen worden aan Auren ter beschikking gesteld via door haar verworven superlicenties
van de software as a service (SaaS) leveranciers Auren en de SaaS leveranciers hebben een samenwerking waarbij
Auren het salarisverwerkingsportaal voor haar Cliënten mag gebruiken en haar Cliënten en diens medewerkers een
gebruiksrecht daarop kan verstrekken ten behoeve van de salarisverwerking door Auren.

Artikel 13. Aansprakelijkheid Auren bij gebruik salarisadministratie portaal.

13.1 Auren is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor technische problemen die ontstaan door verouderde
browsers, servers of veiligheidsinstellingen die de toegang tot en de berichtgeving vanuit het salarisportaal
verhinderen of beperken. Het is de eigen verantwoordelijkheid van Cliënt om dit van tevoren te controleren.
13.2 Auren is niet aansprakelijk voor onbevoegd of verkeerd gebruik van het salarisadministratie portaal door Cliënt.
13.3 Het tekortschieten van het salarisadministratie portaal is niet aan Auren toerekenbaar indien dit komt door een
niet voorzienbare oorzaak die buiten de macht ligt van Auren.
13.4 Verder gelden de algemene aansprakelijkheidsbepalingen zoals beschreven in deel A deze voorwaarden.

Hoofdstuk D: Aanvullende voorwaarden Overige dienstverlening


Artikel 1. Consultancy diensten

1.1 Hoofdstuk D is van toepassing op alle door Auren geoffreerde of verrichte Opdrachten met betrekking tot Tax &
Legal Products. Voor het overige is Hoofdstuk A van toepassing. Onder deze Werkzaamheden vallen o.a.:
• Belastingadvies
• Juridisch advies
• HR advisering
• Subsidie advies en aanvraag
• Geschiloplossing
• Risicomanagement adviezen
• Vermogens- en estateplanning
• Pensioenadvies en financiële planning

Artikel 2. Algemene Verordening Gegevensbescherming en
rolverdeling.

2.1 Auren is bij een Consultancy Opdracht een verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens
die zij daarbij verwerkt. Cliënt is bij deze Opdracht ook een verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de
persoonsgegevens die zij daarbij verstrekt aan of verwerft van Auren. Dit betekent dat er geen verwerkersafspraken
gemaakt worden met Auren in het kader van de Opdracht. Auren zal uiteraard alle verwerkingen van de
persoonsgegevens verrichten in overeenstemming met de AVG en alle passende (organisatorische, juridische en
technische) maatregelen nemen om aan de AVG te voldoen. Cliënt zal datzelfde dienen te doen als gevolg waarvan
Cliënt Auren vrijwaart voor alle schade en kosten welke Auren mocht lijden door data incidenten en datalekken die
opkomen aan de zijde van Cliënt.

Artikel 3. Gedragscode

3.1 De fiscale dienstverlening zal Auren uitvoeren in overeenstemming met de van toepassing zijnde
beroepsregelgeving. Auren zal bij de uitoefening van haar functie als belastingadviseur in ieder geval gebonden
zijn aan het Reglement Beroepsuitoefening van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Het Reglement
stelt onder meer regels voor de vakbekwaamheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit van
belastingadviseurs. Het reglement kan desgewenst worden inzien op de website van de NOB (www.nob.net).