אשראיים בנקאיים וניהול הון חוזר

התנהלות מול בנקים ופעולות אחרות הנוגעות לשימור מאזן העסק השוטף הן קריטיות להתנהלות שוטפת של כל ארגון.

אשראיים בנקאיים:

האשראי הבנקאי הוא סך האשראי הזמין לעסק או ליחיד מבנקאי. האשראי תלוי ביכולתו של הלווה לפרוע את ההלוואה ואת סך האשראי הזמין במוסד הבנקאי.

ניהול הון חוזר: ניהול ההון החוזר מתייחס לאסטרטגיה החשבונאית הניהולית של הארגון, תפקידה לפקח על שני מרכיבי ההון החוזר, הנכסים השוטפים וההתחייבויות השותפות ולהשתמש בהם זאת כדי להבטיח את הפעילות הכלכלית היעילה ביותר של הארגון. המטרה העיקרית של ניהול הון חוזר היא לוודא שהארגון תמיד שומר על תזרים מזומנים מספיק כדי לעמוד בעלויות התפעול לטווח הקצר.